Khonani Mmbi

Jonasi na khonani dzawe dza tshikoloni vha ḓi pfa vhe vha nṱha, vha ṱwela u homba gologodo. Zwi tshee zwo ralo, murengisi wa zwidzidzivhadzi u swikisedza khavho tshidzidzivhadzi tsha khombo vhukuma, izwi zwa sia matshilo avho a tshi vilingana tshoṱhe. Vhabebi vha Jonasi vho hanganea vhukuma. Avha vhana vha ḓo litsha u shumisa zwidzidzivhadzi ngamurahu […]

Click here for the full original article on Fundza

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here